TJÄNSTER

Er trädgård, steg för steg


  • Första mötet, på plats i er trädgård. Ni beskriver era önskemål och tankar om vad ni vill att er trädgård ska vara, och hur ni vill använda den. Diskussion och  idéarbete startar oftast där, i samtalet.
  • Skissarbete som resulterar i en idéskiss med tillhörande kostnadsuppskattning för utförandet. Ju större projekt desto mer kontakt har vi under skissarbetet. 
  • Bygg- eller marklovritningar upprättas, om behov finns.
  • Detaljritningar, planteringsplaner och liknande handlingar tas fram om projektet kräver det. Oftast räcker idéskissen långt.
  • Utförande av markarbete, byggnationer och plantering.

Ritar och bygger

Idén med Ljungbacken Trädgård är kunna omforma era idéer och önskemål till skisser som ligger till grund för byggnation av en trivsam trädgård. Jag har lång erfarenhet av att skapa rumsligheter och platser anpassade för olika behov där fokus alltid har varit att maximera upplevelsen och göra platsen så användbar som möjligt.

Genom att både stå för utformning och utförande kan idéerna få leva hela vägen till färdig trädgård, och om projektet ändrar riktning eller problem uppstår i marken är det en stor fördel att kunna rita om i byggskedet, utan att de bärande idéerna går förlorade.